Un comitè d’experts treballarà per reformar el sistema sanitari de Catalunya

Un pasillo de un hospitalEl Govern català ha aprovat la creació del Comitè d’experts per a la transformació del sistema públic de salut i la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració de l’Agenda de transformació del sistema públic de salut.

La pandèmia de Covid19 ha posat a prova el sistema sanitari, que s’ha vist forçat a incrementar ràpidament les capacitats de vigilància epidemiològica, diagnòstiques i assistencials per contenir i mitigar els efectes de la pandèmia sobre la salut dels ciutadans de Catalunya.

És per això que la Generalitat vol endegar un procés de reformes per tal de reforçar el sistema nacional de salut i garantir el caràcter universal, equitatiu, la sostenibilitat i la capacitat de resposta.

L’aprovació d’aquest comitè té lloc després que el passat mes de juny, els col·legis de metges, els col·legis d’infermeres i la Societat Catalana de Gestió Sanitària presentés el Decàleg per la reforma del sistema de salut de Catalunya, en el qual reclamava un pacte nacional per transformar la sanitat catalana, després de les lliçons apreses amb la pandèmia del Covid19. Aquest document, que posteriorment es va presentar al president de la Generalitat i a la consellera de Salut, compta amb un ampli consens dels agents del sector salut, que han mostrat les seves adhesions.

L’objectiu del comitè és reforçar el sistema nacional de salut i garantir el caràcter universal, equitatiu, la sostenibilitat i la capacitat de resposta davant emergències com la pandèmia viscuda. Aquest procés s’ha de basar en una estratègia transversal que va més enllà de l’àmbit sanitari i que inclou també altres àmbits de la salut com el conjunt de serveis—residències assistides, llars residències, centres de dia i habitatges tutelats— que cobreixen les necessitats i situacions familiars de les persones grans, i multidisciplinària que tingui en compte l’elevat consens que existeix en el conjunt del sector de la salut i incorporant l’aportació de professionals amb expertesa, coneixement i experiència contrastada, segons ha informat el Govern català.

El Comitè d’experts per a la transformació del sistema públic de salut, adscrit al Departament de la Presidència, estarà format per persones de reconegut prestigi en l’àmbit del sistema sanitari, de l’economia de la salut i de l’administració pública, que seran nomenades pel president de la Generalitat.

Les seves funcions principals seran, per un costat, l’elaboració d’un document sobre les actuacions de reforma del sistema sanitari que puguin ser incorporades a les polítiques sanitàries. Aquest document l’hauran de presentar en un termini màxim de dos mesos des de la data de publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per un altre costat, aquest òrgan assessorarà o informarà sobre les qüestions que li plantegi la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració de l’Agenda de transformació del sistema públic de salut.

Aquesta Comissió interdepartamental, adscrita al Departament de Salut, elaborarà, en el termini de tres mesos des de la data de publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’Agenda de transformació del sistema públic de salut d’acord amb el document del Comitè d’experts. Aquesta Agenda de transformació del sistema públic de salut haurà d’incloure, com a mínim, els continguts següents:

  1. Els principals àmbits de reforma.
  2. Les línies de transformació incloses en cadascun dels àmbits.
  3. La identificació dels actors, governamentals i no governamentals, implicats en el desplegament de les línies de treball.
  4. Els mitjans per impulsar la necessària millora del finançament del sistema públic de salut de Catalunya per tal de garantir la seva sostenibilitat i implementar l’Agenda de transformació del sistema públic de salut.

D’entre els experts que formen part d’aquest comitè destaquen persones com Manel del Castillo, Olga Pané, Vicente Ortún, tots ells vocals de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, i Marco Inzitari i Antoni Castells, membres actius de la mateixa societat científica.