Estatuts aprovats per l’Assemblea ordinària de la Societat Catalana de Gestió Sanitària celebrada el 19 de juny de 2024 i pendents d’aprovació definitiva per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 

CAPÍTOL PRIMER – ANTECEDENTS

 

Primer.- L’associació Societat Catalana de Gestió Sanitària, creada al 1990 en el sí de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (actualment Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears) va desenvolupar els seus objectius fins a meitat dels anys 90, en que va deixar de tenir activitat. El 18 de maig de 2011, un grup de professionals del món de la gestió sanitària va sol·licitar al President de l’Acadèmia procedir a la reactivació de la Societat, amb l’objectiu de generar un marc independent per a la reflexió i millor desenvolupament científic i tècnic del professionalisme en l’àmbit de la gestió de les organitzacions de la salut o que s’hi relacionen.

 

capítol segon – denominació, NATURALESA i domicili

 

Article 1.- La Societat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts, té el nom de “ASSOC. SOCIETAT CATALANA DE GESTIÓ SANITARIA” i és una associació de caràcter científic, sense ànim de lucre, integrada al si de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la qual té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar en el territori de Catalunya.

 

Article 2.-

 1. a) La durada de la Societat serà indefinida i tindrà com a domicili social la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, a Barcelona, c/ Major de Can Caralleu, 1-7; sense que això la limiti a poder disposar o utilitzar altres espais o instal·lacions per al normal desenvolupament de les seves activitats, quan així la Junta Directiva ho consideri.

 

 1. b) Qualsevol proposta de modificació d’estatuts, i formació de Seccions, han d’ésser aprovades per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Per modificar els estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis, incloent aquest punt en l’ordre del dia, i deixant a disposició dels socis des d’aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar. Serà necessària l’aprovació per una majoria de dos terços dels socis presents a l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL TERCER – OBJECTIUS

 

Article 3.- La finalitat de l’associació Societat Catalana de Gestió Sanitària és fomentar el professionalisme entre els seus membres, mitjançant la creació d’un espai compartit de reflexió que faciliti la generació i transferència de coneixement, l’expertesa i habilitats gestores entre els seus membres, l’intercanvi de bones pràctiques, la identificació de noves oportunitats de creixement professional, i afavoreixi el desenvolupament científic i tècnic d’aquesta disciplina en tots els àmbits en els que aquests operin. Alhora, que posar en valor la gestió sanitària i de les organitzacions amb que està íntimament vinculada, com un element crucial per al desenvolupament del sector sanitari, de la nova economia del coneixement i, per tant, del conjunt de la societat.

 

Article 4.- Amb aquesta finalitat, desenvoluparà els següents objectius:

 

 • Agrupar tots els especialistes llicenciats, diplomats i graus en Medicina, Cirurgia i Infermeria que tinguin interès o vinculació amb la gestió sanitària i els titulats, superiors i diplomats en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.
 • Contribuir al creixement professional, científic i tècnic dels seus afiliats.
 • Impulsar la investigació, l’estudi i la difusió de la gestió sanitària, així com divulgar, fomentar i promoure la seva millor aplicació.
 • Promoure, elaborar i col·laborar en l’elaboració d’informes tècnics en matèria de gestió sanitària o que hi tinguin relació, i contribuir a la seva difusió.
 • Assessorar als organismes públics, entitats privades i a les altres societats de la pròpia Acadèmia, en matèria de gestió sanitària.
 • Traslladar a l’opinió pública el resultat dels seus estudis, treballs d’investigació o opinions fonamentades, per tal de donar-los a conèixer a la resta de la societat, divulgar els aspectes rellevants de la gestió de les organitzacions sanitàries, i afavorir la consideració social dels professionals que l’exerceixen.
 • Fomentar i col·laborar amb d’altres institucions en la formació teòrica i pràctica de nous professionals en aquest àmbit específic de la gestió, en la formació continuada dels professionals que ja s’hi dediquin, i a promoure mitjançant beques, ajuts o altres iniciatives, la major accessibilitat a aquesta formació als professionals novells que s’hi atansin o vulguin ampliar els seus estudis.
 • Col·laborar amb les Universitats, escoles de negocis o d’altres, així com amb la resta de societats de l’Acadèmia, en el desenvolupament d’activitats científiques i tècniques en aquest àmbit específic del coneixement.
 • Fomentar la col·laboració amb d’altres entitats nacionals, estatals o estrangeres amb iguals finalitats, per tal d’establir programes científics comuns i de desenvolupament professional. Per això, promourà i assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus associats amb d’altres associacions o federacions, de qualsevol àmbit geogràfic i naturalesa jurídica, que tinguin objectius iguals, similars o complementaris als descrits.
 • I en general, qualsevol altre objectiu que sigui similar, coincident, complementari, o es consideri necessari o adequat, per al millor desenvolupament de la finalitat associativa, fixada a l’Article 3.

 

Article 5.- Per donar compliment a aquests objectius, la Societat desenvoluparà directament o indirecta, totes aquelles activitats que estimi oportunes amb l’única limitació de les establertes legalment i de les derivades del seu règim d’adscripció a l’Acadèmia. Alhora, durà a terme totes les activitats administratives, econòmiques, complementaries i accessòries que permetin i facilitin la sostenibilitat i el creixement de la mateixa Societat.

 

 

CAPÍTOL QUART – GOVERN I GESTIÓ DE LA SOCIETAT

 

Article 10.- L’associació Societat Catalana de Gestió Sanitària es regirà pels presents Estatuts, per l’Assemblea General de membres i per la Junta Directiva.

 

EN RELACIÓ A L’ASSEMBLEA GENERAL

 

Article 11.- L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la Societat, i està integrada per tots els seus membres. Els membres podran assistir personalment o fer-se representar per un altre associat, mitjançant escrit, degudament signat, adreçat al President, on hi consti el sentit del seu vot respecte dels punts concrets de l’Ordre de Dia. La representació tindrà validesa només per a l’Assemblea en concret per a la que s’atorgui.

 

Article 12.- Les Assemblees Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries.

 

Article 13.- L’Assemblea General Ordinària es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any per tal de rebre el retiment de comptes i els documents de l’exercici anterior, la Memòria de les activitats desenvolupades, els projectes de futur, amb el Programa d’accions a desenvolupar, i la renovació parcial de la Junta Directiva quan procedeixi, així com donar resposta a les propostes dels membres de l’Assemblea, i als precs i preguntes dels associats que hi assisteixin.

 

Article 14.- L’Assemblea General es reunirà en sessió Extraordinària quan així ho estimi oportú el President, ho acordi per majoria la Junta Directiva, o ho sol·liciti almenys un 10% del nombre total de socis. En qualsevol cas, serà necessari convocar Assemblea General Extraordinària per modificar els Estatuts, per al canvi de nom i per a la dissolució de la Societat.

 

Article 15.- Les Assemblees seran convocada per la Junta Directiva amb una antelació mínima de 20 dies a la data de convocatòria, mitjançant avís a cadascun dels membres, que serà preferentment per correu electrònic, sempre que el membre no hagi fet constar la seva voluntat de rebre-la per correu ordinari, i en el que hi constaran: el lloc, data i hora de l’Assemblea, l’hora de la segona convocatòria, que no pot ser inferior a 30 minuts de la primera, així com l’Ordre del Dia amb els assumptes que han de ser sotmesos a la consideració i decisió dels assistents. En cap cas es podran prendre decisions respecte d’assumptes que no figurin prèviament a l’esmentat Ordre del Dia.

 

Article 16.- Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, estaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o degudament representats, la meitat més un dels seus membres; i en segona convocatòria, a l’hora fixada, qualsevol que sigui el nombre de membres presents o representats.

 

Article 17.- Els acords es prenen per majoria simple dels membres presents o representats, no computant-se els vots nuls, en blanc, ni les abstencions. La votació podrà ser secreta quan així ho demani el 20% dels membres assistents a la Assemblea.

 

Article 18.- De cada Assemblea s’aixecarà Acta, en la que hi constarà els membres assistents, presents i representats, l’Ordre del Dia, els acords presos, alhora que procuraran reflectir les diverses opinions expressades i, a petició d’algun d’ells, fer-se constar textualment una proposició o observació feta.

 

EN RELACIÓ A LA JUNTA DIRECTIVA

 

Article 19.- La Societat serà gestionada i representada per la Junta Directiva, que serà escollida per l’Assemblea General. La Junta Directiva es constituirà per períodes de quatre anys. La Junta Directiva és un òrgan col·legiat format per un mínim de 10 i un màxim de 25 membres, amb una Presidència, una Vicepresidència, una Secretaria i un Tresorer/a, a més de les Vocalies.

 

Article 20.- Per formar part de la Junta Directiva caldrà ser membre de la Societat amb una antiguitat mínima d’un any.

 

Article 21.- Els membres de la Junta Directiva exerciran les seves funcions de manera gratuïta. Els membres de la Junta Directiva podran causar baixa en els següents casos: per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Presidència, per incompliment de les obligacions que tinguessin encomanades, o per expiració del mandat.

 

Article 22.- Quan finalitzi el mandat de quatre anys o prèviament, si ho decideix l’Assemblea General, es presentaran les candidatures a Junta Directiva que n’optin, encapçalades pel candidat a la Presidència i amb la designació de la resta de càrrecs i vocals, en la que es procurarà recollir la diversitat de sensibilitats dels membres de la Societat, els diferents perfils professionals implicats i la representació dels principals àmbits de la gestió sanitària.

 

Article 23.- Les candidatures seran sotmeses a votació de l’Assemblea, necessitant per a la seva aprovació la majoria simple dels membres presents o representats, no computant-se els vots nuls, en blanc, ni les abstencions. La votació podrà ser secreta quan així ho demani el 20% dels membres assistents a l’Assemblea. Els càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresorer/a, només podran ser reelegits, per a un segon mandat, una vegada consecutiva.

 

Article 24.- En cas que en l’entremig de qualsevulla renovació estatutària es produís la vacant d’algun membre de la Junta Directiva, aquesta podrà designar a un membre de la Societat, amb una antiguitat mínima d’un any, per substituir-lo amb caràcter provisional fins a la seva ratificació en la següent Assemblea General. En aquests casos la durada del càrrec tindrà validesa fins a la data en la qual correspongui sotmetre a la renovació de la Junta Directiva.

 

Article 25.- La Junta Directiva podrà acordar la constitució d’una Junta Permanent que assumirà, de forma delegada, la gestió de la Societat i les funcions de la Junta Directiva en els períodes entre les seves convocatòries. Aquesta comissió estarà formada pels membres numeraris de la Junta, President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, que ho seran també d’aquesta, més 6 membres designats per la pròpia Junta Directiva. En qualsevol cas, a les reunions de la Comissió Permanent hi podran assistir amb veu i vot, la resta dels membres de la Junta Directiva, que seran prèviament informats de les seves convocatòries.

 

Article 26.- La Junta Directiva i la Junta Permanent, per a major rendiment i eficàcia de les seves funcions, podran nomenar les comissions que estimi pertinent; les quals seran presidides per un membre de la Junta.

 

Article 27.- La Junta Directiva és reunirà periòdicament, un mínim de tres cops a l’any, per indicació de la Presidència i convocades per la Secretaria, mitjançant avís per correu electrònic a cadascun dels membres, en el que hi constaran: el lloc, data i hora de la reunió, així com l’Ordre del Dia amb els assumptes que han de ser sotmesos a la consideració i decisió dels assistents.

 

Article 28.- La Junta Directiva i la Junta Permanent quedaran vàlidament constituïda quan hi assisteixin, personalment o degudament representats, almenys 5 dels seus membres, entre els quals figuri la Presidència o Vicepresidència. Els membres de la Junta Directiva i la Junta Permanent podran delegar la seva representació i vot en un altre membre, mitjançant escrit dirigit a la Presidència. Els acords es prendran per majoria simple dels vots presents o representats; el vot de la Presidència, en cas d’empat, serà de qualitat. De manera excepcional, quan les circumstàncies ho aconsellin, la reunió de la Junta Directiva i la Junta Permanent podran celebrar-se per tele o videoconferència.

 

Article 29.- La Junta Directiva assumeix totes les funcions de representació i gestió de la Societat, tenint totes les atribucions que li concedeixen els presents Estatuts i la normativa legal vigent.

 

Article 30.- Correspon a la Presidència ordenar la convocatòria de la Junta Directiva, la Junta Permanent i de l’Assemblea General, presidir les seves reunions i ostentar la representació de la Societat davant l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, de les Autoritats, Tribunals, Federacions, Organismes i altres institucions i entitats, amb tan amplies facultats com la Llei preveu, àdhuc la de nomenar apoderats. Així mateix, podrà adoptar mesures urgents per als millors govern, règim, administració, gestió i representació de la Societat, donant-ne compte a la Junta Directiva en la primera sessió que se celebri.

 

Article 31.- Correspon a la Vicepresidència substituir la Presidència en totes les funcions que a aquesta li encomana l’article anterior en cas d’absència, malaltia o dimissió.

 

Article 32.- Correspon a la Secretaria convocar la Junta Directiva, la Junta Permanent i l’Assemblea General de la Societat per ordre del President, custodiar els llibres, documents i segells de la Societat; ha de portar al dia el registre de socis, anotant les altes i baixes que es produeixin; redactar les Actes de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva, que firmarà amb el vistiplau de la Presidència. També serà el responsable de lliurar les certificacions que siguin adients, amb el vistiplau de la Presidència, i de portar la correspondència oficial de la Societat.

 

Article 33.- Correspon al Tresorer/a la custòdia i l’administració dels fons de la Societat, efectuar els cobraments i pagaments que la Presidència ordeni i anotar-los al registre corresponent de caixa, formalitzant els comptes anuals de cada exercici i l’inventari de béns de la Societat.

 

Article 34.- Correspon a les Vocalies col·laborar en totes les tasques de la Junta Directiva, especialment les que se’ls encarregui per a un millor desenvolupament de la societat. Una d’elles, per encàrrec de la Presidència, s’encarregarà de mantenir convenientment actualitzada la pàgina web de la Societat.

 

Article 35.- Els càrrecs de Presidència i Vicepresidència no podran recaure ni ser exercits per persones que ostentin simultàniament càrrecs singulars de representació (presidències, vicepresidències, direccions generals…) en d’altres organitzacions que, per la seva naturalesa, poguessin representar un conflicte d’interessos amb les finalitats de la Societat o la necessària independència que ha de preservar.

 

 

CAPÍTOL CINQUÈ – MEMBRES

 

Article 36.-.Poden ser membres de l’associació Societat Catalana de Gestió Sanitària, totes aquelles persones membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears que ho sol·licitin i siguin acceptades per la Junta Directiva de la Societat en alguna de les seves reunions. El nombre total de membres de la Societat és il·limitat.

 

Article 37.- Tots els membres tindran veu i vot a les Assemblees, podran elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva, tindran dret a ser informats i a gaudir dels serveis i activitats de la Societat, a assistir als actes que se celebrin amb les condicions que per a cada cas es fixin, i a exercitar els drets que aquests Estatuts els hi concedeixen, els fixats per l’Acadèmia i els que la Llei els atorga.

 

Article 38.- És obligació de tots els membres observar els Estatuts, els reglaments que es puguin establir, així com els acords i normes que es fixin per decisió de l’Assemblea i de la Junta Directiva. També col·laborar en les sessions científiques i, en general, en totes les activitats que desenvolupi la Societat; alhora que abonar les quotes que es puguin acordar en Assemblea.

 

Article 39.- Es causarà baixa de la Societat:

 

 • Per renuncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva.
 • Quan es deixi de ser membre de l’Acadèmia o es deixin d’abonar les quotes, en cas d’haver-n’hi.
 • Per acord motivat de la Junta Directiva quan el membre hagi comès un acte greu que contravingui els objectius de la Societat, el seu normal funcionament, o afecti al prestigi de la Societat. En aquests casos, prèviament es convocarà a l’interessat perquè presenti les al·legacions que estimi convenients en el seu descàrrec. La votació de la Junta serà secreta i per a la validesa de l’acord serà necessari un quòrum de majoria de dos terços dels seus membres. Contra aquest acord l’interessat podrà recórrer mitjançant escrit a l’Assemblea General.

 

 

CAPÍTOL SISÈ – ACTIVITATS CIENTÍFIQUES

 

Article 40.- Les matèries a tractar en les sessions científiques, documents a realitzar, jornades a organitzar i projectes docents o d’investigació a impulsar, seran determinades per la Junta Directiva i la Junta Permanent, així com la manera d’abordar-les, fer-ne la discussió o divulgar-les; per a això tindrà la facultat d’invitar aquelles persones no pertanyents a la Societat que puguin exposar temes d’interès per als seus associats.

 

Article 41.- Les convocatòries de les sessions científiques, amb l’anunci dels temes a tractar, així com de la resta d’activitats o iniciatives que promogui, organitzi o en que col·labori la Societat, es comunicaran, preferentment per correu electrònic, a tots els socis i se’n farà difusió amb la suficient antelació.

 

Article 42.- La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries, en les ocasions i amb els motius que consideri convenient, restant a la seva cura totes les responsabilitats per al millor èxit d’aquestes.

 

 

CAPÍTOL SETÈ – RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 43.- L’associació Societat Catalana de Gestió Sanitària no compta amb cap patrimoni inicial ni fons social. Els recursos necessaris per al compliment dels seus objectius i el normal desenvolupament de les seves activitats provindran de:

 

 • Les quotes dels seus associats, periòdiques o extraordinàries, que en el seu cas s’acordin.
 • Les aportacions, donatius, herències o llegats que rebi.
 • Les subvencions que, de manera legal i ètica, pugés rebre d’associats, terceres persones, Administracions Públiques, institucions, entitats o empreses.
 • Els productes dels béns i drets que li corresponguin.
 • Els ingressos que obtingui mitjançant activitats lícites que acordi desenvolupar la Junta Directiva o l’Assemblea General.
 • Qualsevol altre recurs lícit.

 

Article 44.- Els comptes de la Societat seran aprovats anualment per l’Assembla General. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

 

 

CAPÍTOL VUITÈ – RELACIÓ AMB L’ACMSCB

 

Article 45.- L’associació Societat Catalana de Gestió Sanitària està relacionada en el marc de la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears mitjançant les persones que n’ostenten la Presidència i la Secretaria de la Junta Directiva, que formen part de la Junta Consultiva de l’Acadèmia, la qual és reunirà d’acord al previst als Estatus i normes fixades per aquesta.

 

Article 46.- Els serveis de Secretaria General de l’Acadèmia donarà suport a les tasques administratives de l’associació Societat Catalana de Gestió Sanitària, sens perjudici que la Societats es doti del suport tècnic o administratiu extern o propi que decideixi la Junta Directiva en funció de les seves necessitats.

 

Article 47.- Les activitats científiques de la Societat, seran comunicades a la Junta de Govern (Direcció General o Gerència) de l’Acadèmia, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la màxima difusió entre els seus associats i pública.

 

Article 48.- Les relacions que estableixi la Societat amb altres entitats extraacadèmiques es comunicaran a la Junta de Govern (Direcció General o Gerència) de l’Acadèmia i no podran entrar en contradicció amb els Estatuts de l’Acadèmia.

 

Article 49.- Qualsevol proposta de modificació d’Estatus de la Societat, en la formació de Seccions, ha de ser aprovada per la Junta de Govern de l’Acadèmia.

 

 

CAPÍTOL NOVÈ – DISSOLUCIÓ

 

Article 50.- L’ associació Societat Catalana de Gestió Sanitària només es podrà dissoldre per acord de l’Assemblea General Extraordinària dels membres, expressament convocada per aquest fi. Per tenir validesa ha de ser adoptada, almenys, per dos terços dels membres presents o representats. Nogensmenys, l’Assembla General Extraordinària no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels membres de la Societat s’hi oposi, estigui disposada a donar-li continuïtat i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.

 

Article 51.- En cas de dissolució de la Societat, l’última Junta Directiva en exercici actuarà com a Comissió Liquidadora; la qual, una vegada realitzats tots els drets i obligacions pendents, posarà el romanent del patrimoni social a total disposició de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, sense que en cap cas li pugui en el futur ser reclamat, per a que el destini als seus objectius institucionals.

 

 

____________________________________________

 

Disposició Transitòria.- Per tal de facilitar l’accés al major nombre possible de candidats a les primeres eleccions a la Junta Directiva, l’Article 20 d’aquests Estatus, no serà efectiu fins al cap d’un any de l’aprovació d’aquets per l’Assemblea.

 

 

Barcelona, a 21 de setembre de 2011