Adhesió de la SCGS al manifest que reclama una agència independent que avaluï les polítiques sanitàries

La Societat Catalana de Gestió Sanitària s’ha adherit al manifest Manifest HispaNice: ara o mai, subscrit per més de 300 economistes, investigadors i especialistes de la salut, que proposa al govern espanyol la creació d’una agència independent que avaluï les polítiques sanitàries i que es financi amb els fons europeus de recuperació.

Seguint el model de l’Autoritat de Responsabilitat Fiscal (Airef), que ja s’encarrega de fiscalitzar les finances públiques en general, aquesta agència analitzaria els costos i els beneficis de tecnologies, medicaments i pràctiques sanitàries de manera independent.

La iniciativa surt del Centre de Recerca en Economia de Salut, de la UPF, dirigit per Guillem López Casasnovas, que aposta per situar-la a Barcelona. L’exemple a seguir és la britànica NICE, amb 20 anys d’existència, que dona feina a més de 600 professionals.

Segons el manifest, la pandèmia “ha posat en evidència les febleses del sistema de salut, entre elles l’arbitrarietat en la presa de decisions” sobre proves diagnòstiques, medicaments o programes d’intervenció sanitària.

Abans d’incorporar-les a la cartera de prestació de serveis s’hauria d’avaluar el seu cost-benefici des d’un punt de vista professional i no polititzat. Una anàlisi de costos que, segons asseguren, sovint queda fora de les avaluacions de l’Agència Espanyola del Medicament.

Creuen que una agència independent garantiria que els serveis i les intervencions sanitàries estiguessin basades en “la millor evidència científica disponible i en valors socials consensuats”. No tindria, però, facultats executives i la decisió final seguiria corresponent a les autoritats polítiques.